תקנון מועדון לקוחות "שור טבצ'ניק"

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של "חברת שור טבצ'ניק בע"מ". שור טבצ'ניק משיקה מועדון לקוחות חדש לטובת לקוחותיה ולהלן תקנון החברות במועדון הלקוחות החדש.

כללי

 1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים לפיהם מתנהל מועדון הלקוחות של "שור טבצ'ניק בע"מ".
 2. שור טבצ'ניק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול מועדון הלקוחות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה בלעדי.
 3. בכפוף לתקנון זה, לקוחות בתי המרקחת של רשת שור טבצ'ניק רשאים להצטרף למועדון. למען הסר ספק, לקוחות אתר האינטרנט www.drustore.co.il אינם חברי המועדון של שור טבצ'ניק.

הצטרפות וחברות במועדון

 1. שור טבצ'ניק שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עינה בלבד.
 2. תוקף החברות הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה. חבר מועדון: כל אדם פרטי, אשר מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון, עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה.
 3. שור טבצ'ניק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם, וכן לגבות דמי חידוש, לשנותם ו/או לבטלם – והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, מין, מצב משפחתי, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה לצורך משלוח הטבות, מספר ילדים (כולל גילאים), חתימה, תאריך והסכמה לקבלת דיוור על ידי שור טבצ'ניק. פרטי חבר המועדון יישמרו בכתב ו/או במידה מגנטית על פי החלטת שור טבצ'ניק מעת לעת.
 5. יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונים על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר ולא תשמע כל טענה כלפי שור טבצ'ניק ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח.
 6. בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור החבר כמפורט לעיל, יישארו בידיה על שור טבצ'ניק ו/או מי מטעמה. שור טבצ'ניק לא תעשה בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי שור טבצ'ניק ו/או מי מטעמה.
 7. יובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון יחשב לקניינה של שור טבצ'ניק, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 8. כל חבר רשאי לדרוש משור טבצ'ניק, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של שור טבצ'ניק ו/או לא יימסר לאדם והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. בנוסף, רשאי החבר לדרוש משור טבצ'ניק, בכתב, להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון.
 9. שור טבצ'ניק תודיע לחבר בכתב ו/או בעל פה, כי פעלה על פי הנחייתו על החבר כאמור בסעיף 10 לעיל. לא התקבל אישור משור טבצ'ניק בע"מ, יודיע החבר בכתב לשור טבצ'ניק על אי קבלתו ויקבל אישור כאמור.
 10. שור טבצ'ניק שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת שור טבצ'ניק תאפשר לחבר לממש את הנקודות ו/או הטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של שלושה חודשים מיום ההודעה. 11. חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יפנה לצורך כך לבית מרקחת שור טבצ'ניק בע"מ.

השימוש בכרטיס המועדון

 1. כרטיס המועדון הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד. יודגש, כי הכרטיס אינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.
 2. שור טבצ'ניק בע"מ תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק. בוטלה חברותו של חבר מועדון, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר שלו לידי שור טבצ'ניק באופן מיידי.
 3. הכרטיס מקנה הטבות בבתי מרקחת שור טבצ'ניק בע"מ בלבד. למעט אתר האינטרנט בהם נמכרים מוצרי שור טבצ'ניק.
 4. חישוב ההטבה יערך בעבור כל כרטיס בנפרד ולא ניתן לאחד קניות ו/או נקודות זכות (כפי שמוגדרות להלן) שבוצעו או נצברו בכרטיסי לקוחות שונים. רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו.
 5. כרטיס החבר אינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו 1986.
 6. האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תשמע כל טענה כלפי שור טבצ'ניק בע"מ ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס. מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה של אבדן, גניבה או פגם בכרטיס על החבר לפנות לבית מרקחת שור טבצ'ניק על מנת שזו תדאג להנפקת כרטיס חלופי. הדבר לא יפגע בצבירת הנקודות של החבר.

צבירת ומימוש "נקודות" והטבות נוספות לחברי המועדון

במהלך קיום מבצעים מסוימים בבית מרקחת שור טבצ'ניק (כפי שיוגדרו על פי שיקול דעתה הבלעדי של שור טבצ'ניק בע"מ) תהיה שור טבצ'ניק בע"מ רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבת ההצטרפות. שור טבצ'ניק בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבה המנויה בסעיף זה בהתאם לשיקול שעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 1. זיכוי על קניות מצטברות:
  1.1. מיד עם הצטרפות למועדון יקבל החבר עבור כל רכישה ב-400 ₪ בבית מרקחת שוק טבצ'ניק זיכוי על סך 20 ₪. במידה והחבר לא הגיע לסכום של 400 ₪ קניותיו הצטברו וכל פעם שיגיע ל400 ₪ הוא יקבל בגינם 20 ₪ זיכוי.
  1.2. הזיכוי יצטבר בכרטיס המועדון ויהיה ניתן לממשו (לרכוש מוצרים תמורתו) על מגוון מוצרי החנות, למעט תרופות מרשם. שור טבצ'ניק בע"מ תהיה רשאית לשנות מעת לעת וללא הודעה מראש, את מגוון המוצרים שניתנים לרכישה תמורת הזיכוי האמור. הודעה על שינוי המגוון תתפרסם בחנות.
  1.3. צבירת הקניות חלה על כל סוגי הפריטים, למעט תרופות הנרכשות כנגד מרשמים בהם משלם החבר רק את ההשתתפות העצמית של קופת החולים. שור טבצ'ניק תהיה רשאית לשנות מעת לעת וללא הודעה מראש, את מגוון המוצרים שסכום קנייתם נצבר לצורך קבלת ההטבה. הודעה על שינוי כאמור תתפרסם בחנות.
  1.4. שור טבצ'ניק רשאית לשנות מעת לעת את גובה הסכום הנצבר בכל רכישה, לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות וללא כל הודעה מוקדמת.
  1.5. מימוש ההטבה יכול להתבצע רק החל ממחרת יום הקנייה.
  1.6. סכום ההטבה יהיה הסכום הרשום במחשב שור טבצ'ניק.
 2. שור טבצ'ניק רשאית לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת המועדון אשר יהיו תקפים אך ורק בבית המרקחת.
 3. החברות במועדון לא תקנה לחבריה זכות ליהנות מכפל מבצעים. למען הסר ספק יובהר, חברי המועדון לא יורשו לצבור ו/או לממש נקודות ו/או לממש את הטבת ההצטרפות ו/או ליהנות ממבצעי מועדון במקביל ובמצטבר למבצעי שור טבצ'ניק בע"מ ולמבצעי מועדון מקבילים, כלל שיהיו באותה העת, אלא על פי שיקול דעתה הבלעדי של שור טבצ'ניק בע"מ.
 4. במידה והחבר ניצל יותר נקודות זיכוי מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש טכני, רשאית שור טבצ'ניק בע"מ לדרוש מהחבר החזר כספי בגובה כל סכום שנוצל בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בצבירת הנקודות בכרטיס חבר המועדון.
 5. במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שרכש בבית המרקחת, יקוזזו נקודות הזכות אשר ניתנו לו בעבור אותם פריטים מסך נקודות הזכות שנצברו עד לאותה עת בחשבונו. עם מימושו של הזיכוי, יושבו לחבר נקודות הזכות בהתאם.
 6. צבירת ומימוש נקודות הזיכוי מותנית בהצגת כרטיס מועדון תקף, העברתו במחשב וזיהוי מציג הכרטיס באמצעות תעודת זהות. לא יתאפשר צבירה ו/או מימוש זיכוי בדיעבד.
 7. החבר יהיה זכאי עיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של מועדון הלקוחות, ובכלל זה אף לקבל דיווח על יתרת הזיכוי שצבר.
 8. הרישום הנמצא בידי שור טבצ'ניק בע"מ הוא זה אשר יקבע את סכום הזיכוי שצבר כל חבר. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב או בדואר אלקטרוני למחלקת שירות הלקוחות של שור טבצ'ניק ולהעלות את השגותיו. החלטת שירות הלקוחות תינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 9. מימוש הזיכוי יתאפשר במשך שנה אחד בלבד (12 חודשים) מיום הקניה האחרונה, כאשר כל קנייה נוספת תאריך את תוקף תקופת המימוש בשנה נוספת. חבר שלא ירכוש במשך שנה מיום הקנייה האחרונה תימחק יתרת הזיכוי שצבר. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי, ללא כל חיוב מצד שור טבצ'ניק להודיע על כך, לאחר מכן לא תשמע טענה נוספת בעניין זה.
 10. חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, לפי שוקל דעתה בלעדי של שור טבצ'ניק.
 11. לא יינתנו הטבות שבדיעבד על רכישות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הצגת כרטיס המועדון בעת הרכישה.
 12. שור טבצ'ניק שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות ומעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות.

מידע ופרטים

 1. מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון החברות ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון מספר 03-5288818 או בכתובת הדואר האלקטרוני info@shor.co.il, או בכתובת: המלך ג'ורג' 54, תל-אביב.

שונות

 1. ידוע לחבר כי הנהלת שור טבצ'ניק שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקול הנהלת שור טבצ'ניק בע"מ מעת לעת.
 2. עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. העתק מהתקנון יהיה ניתן לקבל, ללא תשלום, בדוא"ל או להוריד מאתר shor.co.il
 3. שור טבצ'ניק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי שור טבצ'ניק בע"מ.
 4. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 5. תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסכמים באזור המרכז.
 6. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.

חברת שור טבצנ'יק בע"מ